گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج شورای عالی انفورماتیک

Bimsanj Technical Approval Certificate
گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج (اولین نرم افزار اکچوئریال ایران)

 

پدید آورنده نرم افزار بیم سنج: علی نجار.
مالک و پدید آورنده بیم سنج (اولین نرم اکچوئریال ایران)