گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج

گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج

بیم سنج Bimsanj-688x1024 گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج    بیمسنجی، اکچوئری
گواهینامنه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران

 

بیم سنج Bimsanji-685x1024 گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج    بیمسنجی، اکچوئری
مشخصات نرم افزار ‌بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران

 

بیم سنج Ali-Najjar-688x1024 گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج    بیمسنجی، اکچوئری
علی نجار پدید آورنده نرم افزار ‌بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران