آموزش و تعاریف

#بیمسنج #بیم‌سنج #بیمسنجی 
#امید_به_زندگی #محاسبات_اکچوئری #بدهی_اکچوئری
#بیمسنج #بیم‌سنج #بیمسنجی #بیم‌سنجی #بیم_سنج #اکچوئری #آکچوئری #اکچوئریال #اولین_نرم_افزار_اکچوئریال_ایران #علی_نجار #صندوق_بازنشستگی #نرم_افزار #اکچوئر #actuary #actuarial #actuarial_science #pension #pension_fund #actuarial_software