گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج

گواهینامه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج

Bimsanj Software License Certification first actuarial software in Iran (Designer: Ali Najjar)
گواهینامنه ثبت نرم افزار ‌بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران

 

بیم سنج اولین نرم افزار تخصصیِ اکچوئریال - علی نجار
مشخصات نرم افزار ‌بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران

 

 

علی نجار طراح اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران
علی نجار پدید آورنده نرم افزار ‌بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ایران

 

 

شماره شناسنامه نرم افزار بیم‌سنج : ۸۱۶۹۸۷۰۴۹۷۰۸
(مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال)