بازنشستگی پیش از موعد

در برخی از صندوق های بازنشستگی در ایران افراد عضو صندوق می توانند قبل از رسیدن به شرایط بازنشستگی (سن یا سابقه) بازنشسته شود.این نوع بازنشستگی بار مالی اضافی به صندوق تحمیل می نماید و کارفرما باید این بار مالی را جبران نماید. این نوع بازنشستگی رابازنشستگی پیش از موعد می نامند.

با کمک دانش اکچوئری در حوزه ی صندوقهای بازنشستگی می توان این بار مالی را برآورد نمود و منظور از محاسبات اکچوئری پیش از موعد محاسبه بدهی اکچوئری در قبال این ونوع بازنشستگی می باشد.

در اینجا سعی می شود نمونه های انجام شده از این محاسبات ارائه شود و دوستان نیز با توجه به اطلاعات ارائه شده این محاسبات را انجام دهند و درباره این محاسبات نظر خود را ارائه دهند.

صفحه‌ی محاسبات اکچوئریال بازنشستگی پیش از موعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.