محاسبات اکچوئری

برداشت آزاد از کتب بیم‌سنجی

در این بخش برداشت آزاد از برخی از کتب قرار داده می‌شود. کتب عمدتاً به دانش بیم‌سنجی (Actuarial Science) مرتبط می‌باشند.

مدل‌های زیان : از داده تا تصمیم

ریاضیات بیم‌سنجی برای خطرات احتمالی زندگی