خدمات محاسبات اکچوئری

  • محاسبات اکچوئری
  • ارزیابی اکچوئریال (بیم‌سنجی) صندوق‌های بازنشستگی.
  • خدمات مشاوره‌ای در حیطه صندوق‌های بازنشستگی و جبران خدمت پرسنل.
  • برآورد بار مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد.
  • برآورد بار مالی ناشی از تغییرات در آیتم‌های مشمول کسور پرسنل.
  • برآورد بار مالی ناشی از همسان سازی حقوق بازنشستگان.
  • طراحی نرم افزار در حیطه محاسبات اکچوئریل (بیم‌سنجی) صندوق‌های بازنشستگی.
  • سایر موارد.

جهت هر گونه راهنمایی و سفارش با ما تماس بگیرید.

بیم‌سنج به شما قدرت پیش بینی می‌دهد.

#اکچوئری #آکچوئری #محاسبات_اکچوئری #بیمسنج #بیمسنجی #صندوق_بازنشستگی #ارزیابی_اکچوئریال #تعهدات_اکچوئری #بدهی_اکچوئری