گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج

تصاویر ذیل گواهی تأییدیه فنی بیم‌سنج اولین نرم افزار اکچوئریال ایران می‌باشد. دوستان عزیز حتماً در انتخاب نرم افزار جهت محاسبات خود دقت لازم را در نظر بگیرید.

Bimsanj Technical Approval Certificate
گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج (اولین نرم افزار اکچوئریال ایران)
پدید آورنده نرم افزار بیم سنج: علی نجار.
مالک و پدید آورنده بیم سنج (اولین نرم اکچوئریال ایران)

شماره شناسایی تأیید فنی نرم افزار بیم‌سنج : ۲۰۶۱۸۳ 
(شورای عالی انفورماتیک کشور)