نمونه کارهای ارزیابی اکچوئریال (بیمسنجی)

محاسبات اکچوئری استفاده شده درعناوین برخی از کارهای انجام شده لیست شده است. برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

#اکچوئری #آکچوئری #محاسبات_اکچوئری #بیمسنج #بیمسنجی #صندوق_بازنشستگی #ارزیابی_اکچوئریال #تعهدات_اکچوئری #بدهی_اکچوئری #هزینه_اکچوئریبانک شهر

 • طراحی صندوق پشتیبان وام پرسنل بانک شهر سال ۱۴۰۱

برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بازنشستگی پیش از موعد

 • بانک صادرات ایران ۱۳۹۲_ ۱۳۹۵
 • بانک تجارت ۱۳۹۲_ ۱۳۹۵
 • بانک ملت ۱۳۹۲_ ۱۳۹۵
 • بانک رفاه کارگران ۱۳۹۲_ ۱۳۹۵

برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) انتقال بین صندوق‌های بازنشستگی

 • برآورد تأثیر مالی انتقال پرسنل بانک ملت عضو سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها سال ۱۴۰۰
 • برآورد تأثیر مالی انتقال پرسنل بانک تجارت عضو سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها سال ۱۴۰۰
 • برآورد تأثیر مالی انتقال پرسنل بانک صادرات ایران عضو سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها سال ۱۴۰۰
 • انتقال پرسنل بانک رفاه کارگران از صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۴

برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کرن آیتم‌های حقوق مشمول کسور

 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک ملی ایران سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک ملت سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک تجارت سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک سپه سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک کشاورزی سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک صادرات ایران سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک مسکن سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک صنعت و معدن سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک توسعه صادرات ایران سال ۱۴۰۰
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک ملی ایران سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک ملت سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک تجارت سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک سپه سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک کشاورزی سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک صادرات ایران سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک مسکن سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک صنعت و معدن سال ۱۳۹۹
 • برآورد بدهی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اضافه کردن آیتم‌های حقوق مشمول کسور بانک توسعه صادرات ایران سال ۱۳۹۹

ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک ملی ایران

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_ملی_ایران #اکچوئری_بانک_ملی_ایران #بدهی_اکچوئری_بانک_ملی_ایران #تعهدات_اکچوئری_بانک_ملی_ایران #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_ملی_ایران #هزینه_اکچوئری_بانک_ملی

 


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک ملت

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملت در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملت در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملت در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملت در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملت در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک ملت در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_ملت #اکچوئری_بانک_ملت #بدهی_اکچوئری_بانک_ملت #تعهدات_اکچوئری_بانک_ملت #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_ملت #هزینه_اکچوئری_بانک_ملت


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک تجارت

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک تجارت در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک تجارت در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_تجارت #اکچوئری_بانک_تجارت #بدهی_اکچوئری_بانک_تجارت #تعهدات_اکچوئری_بانک_تجارت #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_تجارت #هزینه_اکچوئری_بانک_تجارت


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک سپه

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک سپه در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک سپه در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک سپه در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک سپه در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک سپه در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک سپه در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_سپه #اکچوئری_بانک_سپه #بدهی_اکچوئری_بانک_سپه #تعهدات_اکچوئری_بانک_سپه #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_سپه #هزینه_اکچوئری_بانک_سپه


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک کشاورزی

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_کشاورزی #اکچوئری_بانک_کشاورزی #بدهی_اکچوئری_بانک_کشاورزی #تعهدات_اکچوئری_بانک_کشاورزی #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_کشاورزی #هزینه_اکچوئری_بانک_کشاورزی


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک صادرات ایران

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_صادرات_ایران #اکچوئری_بانک_صادرات_ایران #بدهی_اکچوئری_بانک_صادرات_ایران #تعهدات_اکچوئری_بانک_صادرات_ایران #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_صادرات_ایران #هزینه_اکچوئری_بانک_صادرات_ایران

ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک مسکن

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک مسکن در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک مسکن در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک مسکن در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک مسکن در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک مسکن در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک مسکن در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_مسکن #اکچوئری_بانک_مسکن #بدهی_اکچوئری_بانک_مسکن #تعهدات_اکچوئری_بانک_مسکن #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_مسکن #هزینه_اکچوئری_بانک_مسکن


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک رفاه کارگران

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک رفاه کارگران در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک رفاه کارگران در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک رفاه کارگران در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک رفاه کارگران در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک رفاه کارگران در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک رفاه کارگران در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_رفاه_کارگران #اکچوئری_بانک_رفاه_کارگران #بدهی_اکچوئری_بانک_رفاه_کارگران #تعهدات_اکچوئری_بانک_رفاه_کارگران #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_رفاه_کارگران #هزینه_اکچوئری_بانک_رفاه_کارگران


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک صنعت و معدن

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_صنعت_و_معدن #اکچوئری_بانک_صنعت_و_معدن #بدهی_اکچوئری_بانک_صنعت_و_معدن #تعهدات_اکچوئری_بانک_صنعت_و_معدن #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_صنعت_و_معدن #هزینه_اکچوئری_بانک_صنعت_و_معدن


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک توسعه صادرات ایران

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال ۱۳۸۹
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال ۱۳۸۶

#بانک_مسکن #اکچوئری_بانک_توسعه_صادرات_ایران #بدهی_اکچوئری_بانک_توسعه_صادرات_ایران #تعهدات_اکچوئری_بانک_توسعه_صادرات_ایران #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_توسعه_صادرات_ایران #هزینه_اکچوئری_بانک_توسعه_صادرات_ایران


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۰

#صندوق_بازنشستگی_کارکنان_بانک‌ها #اکچوئری_صندوق_بازنشستگی_کارکنان_بانک‌ها #بدهی_اکچوئری_صندوق_بازنشستگی_کارکنان_بانک‌ها #تعهدات_اکچوئری_بانک_صندوق_بازنشستگی_کارکنان_بانک‌ها #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_صندوق_بازنشستگی_کارکنان_بانک‌ها #هزینه_اکچوئری_بانک_صندوق_بازنشستگی_کارکنان_بانک‌ها


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) بانک قرض الحسنه مهر ایران

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان سال ۱۳۹۴
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان سال ۱۳۹۰

#بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران #اکچوئری_بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران #بدهی_اکچوئری_بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران #تعهدات_اکچوئری_بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران #بدهی_بیم‌سنجی_بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران #هزینه_اکچوئری_بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران


ارزیابی بیم‌سنجی (اکچوئریال) اتاق پایاپای اسناد بانکی

 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران اتاق پایاپای اسناد بانکی در پایان سال ۱۳۹۲
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران اتاق پایاپای اسناد بانکی در پایان سال ۱۳۹۱
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران اتاق پایاپای اسناد بانکی در پایان سال ۱۳۹۰
 • ارزیابی اکچوئریال شاغلان و مستمری‌گیران اتاق پایاپای اسناد بانکی در پایان سال ۱۳۸۹

#اتاق_پایاپای_اسناد_بانکی #اکچوئری_اتاق_پایاپای_اسناد_بانکی #بدهی_اکچوئری_اتاق_پایاپای_اسناد_بانکی #تعهدات_اکچوئری_اتاق_پایاپای_اسناد_بانکی #بدهی_بیم‌سنجی_اتاق_پایاپای_اسناد_بانکی #هزینه_اکچوئری_اتاق_پایاپای_اسناد_بانکی